Regulaminy

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W GÓRZE KALWARII

I FILII

W CZERSKU I W KĄTACH

  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

 § 2

 Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

 § 3

1. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:

a. okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną;

b. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek;

c. zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu

2.Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii .

Biblioteka na mocy zapisów umowy licencyjnej MAK+ powierza Instytutowi Książki w Krakowie do przetwarzania dane osobowe czytelników .

3. Dane wykorzystane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ew. roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dot. korzystania z biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

4. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.).

5. Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej

wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

7.Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub prawni opiekunowie.

9.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 

§ 4

 1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucję za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Miasta i Gminy Góra Kalwaria - kaucję w zryczałtowanej wysokości 20 zł. za każdy wypożyczony tom.

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych - kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkości kaucji określa bibliotekarz).

2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja staje się własnością Biblioteki przeznaczoną na jej cele statutowe.

 § 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 6

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 5 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Bibliotekarz na prośbę czytelnika przed upływem terminu o którym mowa w punkcie 2, przedłuży termin zwrotu książek, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego czytelnika - przedłużenia  można dokonać osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości email wysłanej do placówki, w której zostały wypożyczone książki .Całkowity okres wypożyczenia książek nie może przekroczyć 90 dni.

4.Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5.W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka w miarę możliwości sprowadzi książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń między bibliotecznych.

 § 7

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

3.Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 8

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 6 ust. 2, Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 0,10 zł. od woluminu za każdy dzień kalendarzowy po terminie zwrotu.

2. Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

 § 10  

Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki . Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika.

Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

 

                                                                                                                                           Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

                                                                                                                              w Górze Kalwarii

 

  

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z INTERNETU W CZYTELNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W GÓRZE KALWARII

               

     

 

 

1.Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.

2.Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

3.Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia dowodu tożsamości (w celu dokonania wpisu do ewidencji zawierającej następujące dane: imię nazwisko, adres, godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu).

4.Jedna osoba może korzystać z Internetu przez 1 godzinę .Jeśli nie ma innych chętnych możliwe jest przedłużenie czasu pracy.

5.Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

6.Ściągane z Internetu pliki lub programy można zapisywać na dyskietkach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

7.Zabrania się zapisywania plików i instalowania programów na dysku C, otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc i rasizm, korzystania z komunikatorów internetowych, używania bramek SMS, wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.

8.Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

9.Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

10.Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.

11.Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.

12.Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą być pozbawione dostępu do Internetu lub korzystania z usług Biblioteki na okres do 12 miesięcy.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZE KALWARII

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 27.01.2016 R.