Wolontariat

  

                                                                biblioteka_1WOLONTARIAT W BIBLIOTECE

 

Wszystkich, którzy dysponują wolnym czasem, chcą coś zrobić dla naszej społeczności lub tylko spróbować swoich sił, namawiamy do zostania wolontariuszem Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

Z osobami, które zechcą z nami współpracować podpiszemy odpowiednie umowy, a po skończeniu współpracy Biblioteka wystawi referencje.

Poszukujemy wolontariuszy m.in. do pomocy w pracach bibliotecznych, dostarczaniu książek do domu osobom chorym i niepełnosprawnym, animacji czytelniczej i imprezach kulturalno-oświatowych, prowadzeniu zajęć edukacyjnych i innych. Godziny pracy wolontariusza będą ustalane indywidualnie ze względu na czas, którym wolontariusz dysponuje i charakter wykonywanych świadczeń. Ważna jest regularność i stałość.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba która skończyła 13 rok życia, czyli prawie niezależnie od wieku i wykształcenia, kto pragnie zaangażować się na rzecz innych osób. Dzięki takiej pracy wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

 

Pomaganie jest takie proste, wystarczą dobre chęci i chwila wolnego czasu. Aby ta piękna idea mogła być realizowana, dołącz do nas i Ty… pomóż nam pomagać.

Jak zostać wolontariuszem.

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 22 727 32 77.

 

W Bibliotece wolontariusz może uczestniczyć w różnych działaniach i projektach:

* pomoc przy organizacji imprez kulturalnych

* pomoc niepełnosprawnym w bibliotece

* prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów

* dostarczanie książek do domu osobom chorym i niepełnosprawnym

* pomoc w pracach bibliotecznych

* realizacja autorskich projektów dla dzieci i młodzieży w bibliotece

* pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje

 

Korzyści dla wolontariusza:

1) zapoznaje się z pracą placówki kulturalnej

2) nauka współpracy w grupie, prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej

3) zdobywanie doświadczenia z zakresu animacji kulturalnej

 

Oczekiwania wobec wolontariusza:

* gimnazjaliści, licealiści, studenci, osoby pracujące, seniorzy

*zaangażowanie

*punktualność

*obowiązkowość

*od niektórych zdolności manualnych, plastycznych

*od studentów zdolności pedagogicznych do pracy z dziećmi i osobami starszymi.

 

Liczą się przede wszystkim dobre chęci i gotowość niesienia pomocy innym.

ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

biblioteka_1REGULAMIN WOLONATRIATU

 

 

1. Wolontariat jest inicjatywą Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii skierowaną do wszystkich zainteresowanych, którzy ukończyli 13 rok życia.

2. Chęć podjęcia wolontariatu należy zgłosić dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej lub Koordynatorowi wolontariatu.

3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, osoby niepełnoletnie dodatkowo zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na wolontariusza ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

5. Pracę wolontariuszy organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, a nadzoruje Koordynator wolontariatu.

6. Wolontariusz pracuje ochotniczo i bez wynagrodzenia.

7. Terenem działania wolontariatu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii wraz z filiami.

8. Do zadań wolontariuszy należy:

1) pomaganie dzieciom w odrabianiu lekcji,

2) organizowanie dla dzieci zajęć w bibliotece,

3) pomaganie dzieciom niepełnosprawnym podczas zajęć w bibliotece,

4) przygotowywanie wystaw oraz materiałów do zajęć z dziećmi,

5) prowadzenie kursów komputerowych,

6) dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu osobom chorym i niepełnosprawnym,

7) pomaganie w przygotowywaniu i realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych,

8) pomoc w innych pracach bibliotecznych.

9. Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystcznych i opinii o wykonywanej pracy.

10. Po miesiącu nieusprawiedliwionej nieobecności Porozumienie z wolontariuszem zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.

11. Porozumienie może być rozwiązane w trybie natychmiastowym po uprzedzeniu przez każdą ze stron.