ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

RODO

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec czytelnika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownikó

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice informuje:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, ul. ks. Zygmunta Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria, e-mail: publiczna@bibliotekagk.pl, numer telefonu: 508 677 581.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych z którym można kontaktować się poprzez adres email: inspektor@cbi24.pl lub poprzez siedzibę
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki
 5. Dane osobowe są weryfikowane z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamoś
 6. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
 7. udostępniania zbiorów bibliotecznych i kontroli ich zwrotów
 8. wysyłania przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,
 9. prowadzenia statystyk publicznych
 10. umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek,
 11. umożliwienia skorzystania z innych usług o charakterze bibliotecznym lub kulturalnym,
 12. dochodzenia ewentualnych roszczeń
 13. Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442¹, w związku z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 14. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 15. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

– sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub    niekompletne,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych,

 – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366